Biomet is now Zimmer Biomet

X

Oświadczenie

Niniejsza strona internetowa może przesyłać pliki cookie na komputer użytkownika. Ogólne informacje na temat plików cookie oraz opis rodzajów cookie instalowanych przez naszą stronę internetową zawarte są w Polityce Biomet dotyczącej plików cookie. Sposób zarządzania plikami cookie oraz możliwości zapobiegania ich instalacji opisano na stronie All About Cookies. Dalsze korzystanie ze strony internetowej Biomet jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na Państwa komputerze.

Biomet
 
 

  •  
Informacje prawne

Informacje prawne

O ile nie określono inaczej, niniejszy dokument i cała jego treść, szata graficzna, zdjęcia, nazwy, logo i znaki w nim zawarte są chronione prawem autorskim, znakami handlowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej należącymi do firmy Biomet lub jej oddziałów lub udzielonymi tym podmiotom na zasadzie licencji.

Niniejsza strona internetowa została przygotowana przez Biomet i może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystając z niniejszej strony lub pobierając zamieszczone na niej materiały, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w niniejszym dokumencie. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na przestrzeganie określonych tutaj warunków, prosimy o niekorzystanie z niniejszej strony ani niepobieranie zamieszczonych na niej materiałów.

Licencja ograniczona
Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, Biomet Europe udziela niewyłącznego, niepodlegającego przeniesieniu prawa dostępu, wykorzystania i prezentacji niniejszej strony i materiałów na niej zamieszczonych. Użytkownik zobowiązuje się nie przerywać ani nie podejmować działań mających na celu przerwanie działania niniejszej strony. Biomet Europe upoważnia użytkownika do przeglądania i pobierania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w celach osobistego użytku niekomercyjnego. Upoważnienie to nie stanowi przeniesienia prawa do materiałów i ich kopii oraz podlega następującym ograniczeniom: 1) użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia na wszystkich kopiach pobranych materiałów informacji na temat praw autorskich oraz innych praw własności zamieszczonych w materiałach; 2) użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować, powielać, prezentować publicznie, wykonywać ani dystrybuować ani w żaden inny sposób używać materiałów w celach publicznych lub komercyjnych; oraz 3) użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnym innym osobom bez powiadomienia ich o zobowiązaniach wynikających z niniejszych warunków użytkowania i o ile osoby te warunków tych nie zaakceptują. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich dodatkowych ograniczeń określonych na niniejszej stronie w przypadku ich aktualizacji. Niniejsza strona, jak również wszelkie materiały, podlegają prawom autorskim i są chronione na świecie przepisami o ochronie praw autorskich i przepisami traktatu. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na świecie przepisów o ochronie praw autorskich oraz do zapobiegania powielaniu niniejszych materiałów w sposób nieupoważniony. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to określone wyraźnie w niniejszych warunkach, Biomet Europe nie udziela żadnego wyraźnego ani dorozumianego prawa w związku z patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub tajemnicami handlowymi.
 

Treść ogólna
Biomet Europe dołoży wszelkich starań, by informacje na niniejszej stronie były rzetelne i aktualne. Biomet Europe nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w związku z rzetelnym, aktualnym i kompletnym charakterem tych informacji. Biomet Europe, ani żadna inna strona uczestnicząca w tworzeniu, produkcji lub dostawie niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu żadnych szkód, w szczególności z tytułu bezpośrednich, ubocznych, wynikowych, pośrednich lub sankcyjnych szkód wynikających z dostępu do, wykorzystania lub niemożności korzystania z niniejszej strony internetowej, ani z tytułu jakichkolwiek błędów lub niedbalstwa w treściach na niej zawartych.
 

Informacje medyczne
Niniejsza strona internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące różnego rodzaju schorzeń i ich leczenia. Treści niniejszej strony nie należy traktować jako źródła informacji stanowiących substytut porady udzielanej przez lekarza lub innego rodzaju personel medyczny. Niniejsza strona nie jest przeznaczona do stawiania diagnoz związanych ze stanem zdrowia, określania stanów chorobowych czy poziomu sprawności fizycznej.
 

Informacje na temat zabiegów chirurgicznych
Techniki chirurgiczne przedstawione na niniejszej stronie internetowej wykorzystane są w celu prezentacji techniki chirurgicznej przez konkretnego chirurga praktyka wspomnianego na właściwej stronie. Biomet Europe, jako producent urządzeń, nie praktykuje medycyny i nie zaleca stosowania tej ani żadnej innej techniki chirurgicznej u konkretnego pacjenta. Chirurg wykonujący zabieg wszczepienia implantu jest odpowiedzialny za określenie i zastosowanie właściwych technik wszczepienia protezy u każdego pacjenta. Biomet Europe nie ponosi odpowiedzialności za wybór odpowiedniej techniki chirurgicznej, jaka ma zostać zastosowana u konkretnego pacjenta.


Informacje o produktach
Informacje o produktach zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter ogólny i mogą różnić się w zależności od kraju. Ustawodawstwo w zakresie urządzeń medycznych, wymogi organów regulacyjnych oraz praktyki medyczne mogą się różnić w zależności od kraju działania Biomet Europe, w którym dostępne są produkty. W przypadku informacji podlegających dostosowaniu do wymogów obowiązujących w danym kraju, należy zapoznać się z treściami zamieszczonymi na lokalnych stronach internetowych Biomet Europe.


Zewnętrzne linki do Strony
Na niniejszej stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych nieobsługiwanych, niekontrolowanych ani w żaden sposób niezwiązanych z Biomet Europe, które zostały zamieszczone na niniejszej stronie wyłącznie dla wygody użytkownika. Biomet Europe nie udziela żadnej gwarancji w związku z rzetelnością, kompletnością, aktualnością lub wiarygodnością treści dostępnych na niezwiązanych ze spółką stronach i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z dostępu użytkowników do takich stron. Zamieszczenie linku zewnętrznego do serwisu strony trzeciej nie jest uznawane za wyraz poparcia lub rekomendację przez Biomet Europe.


Dane osobowe i informacje nieobjęte klauzulą o zachowaniu poufności
Wszelkie komunikaty lub inne materiały wysyłane przez użytkownika do Biomet Europe za pośrednictwem niniejszej strony, m.in. pytania, komentarze, sugestie, są i będą uznawane za informacje nieobjęte klauzulą o zachowaniu poufności, a na Biomet nie spoczywają żadne obowiązki w odniesieniu do tego rodzaju informacji. Użytkownik wyraża zgodę, by dane osobowe dobrowolnie wysyłane przez niego na niniejszą stronę internetową były uznawane za informacje nieobjęte klauzulą o zachowaniu poufności.


Prywatność
Wszystkie informacje osobiste gromadzone od potencjalnych klientów na stronie internetowej Biomet Europe będą wykorzystywane wyłącznie w określonym celu. Informacje te nie będą ujawniane żadnym stronom trzecim bez zgody użytkowników. W przypadku pytań lub zażaleń w kwestii poufności danych osobowych, które użytkownik może udostępnić za pośrednictwem niniejszej strony, prosimy o kontakt z Biomet Europe.


Prognozy
Niniejsza strona internetowa może zawierać prognozy, których treść może wiązać się z ryzykiem lub niepewnością, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą odbiegały od przedstawionych przewidywań.


Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności, ochronę i zabezpieczenie spółki Biomet Europe, jej kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, dostawców oraz partnerów będących stronami trzecimi przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, co obejmuje uzasadnione koszty adwokackie, wynikającymi z naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego dokumentu zawierającego informacje prawne.


Prawo właściwe
Wszelkiego rodzaju postępowanie prowadzone w związku z niniejszą stroną internetową może być prowadzone wyłącznie przez sądy w Rotterdamie.


Zmiany
Biomet Europe zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania dowolnych fragmentów niniejszego dokumentu zawierającego informacje prawne, w całości lub w części wedle własnego uznania. Zmiany wejdą w życie po ich opublikowaniu. Korzystanie z niniejszej strony internetowej po opublikowaniu zmian niniejszych informacji prawnych będzie uznawane za równoznaczne z przyjęciem tych zmian.
 
Dane adresowe spółki

Adres:
Biomet Europe B.V.
Toermalijnring 600
P.O. Box 3055
3301 DB Dordrecht
The Netherlands
Telefon: +31 78 629 29 19
Faks: +31 78 6292941
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rejestr handlowy: 23089365
Siedziba: Dordrecht
Właściwy organ rządowy: Izba Handlowa w Rotterdamie